Protokół z postępowania dotyczący Zapytania ofertowego nr 1/NZOZ/RPO/2016

Szanowni Państwo,

W związku z realizowanym przez NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik”, w partnerstwie z Fundacją Pokolenia (partner wiodący), Gminą Miejską Tczew, w tym z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tczewie, Gminą Tczew/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniem na rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie, oraz Fundacją DASZRADĘ im. Barbary Karaczyńskiej projektem  „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” – ogłaszamy wynik postępowania dotyczącego prowadzenia terapii psychologicznej w ramach Zapytania Ofertowego  nr NR 1/NZOZ/RPO/2016

 

Protokół z postępowania

 

Projekt „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1.

 

 

baner