Projekt „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”

fae96a4f082186b94120a91a2a3e79da

Projekt  „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”

 

Grupa docelowa: 205 osób, w tym:

110 kobiet i 95 mężczyzn (w tym osoby uzależnione, doświadczające przemocy, wykluczone z dostępu do mieszkań, samotnie opiekujące się osobami zależnymi, pozostające bez zatrudnienia lub ubogie pracujące);

 

40 osób zależnych i opiekunowie osób zależnych (członkowie rodzin osób z niepełnosprawnością i osoby z niepełnosprawnością).

Typ projektu: Projekt ukierunkowany na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie poziomu ubóstwa i włączenie społeczne poprzez wzrost aktywności społecznej i zawodowej 205 (110K/95M) osób wykluczonych społecznych oraz ich otoczenia, zam. powiat tczewski.

 

Projekt realizowany partnerstwie:Powiatu Tczewskiego (partner wiodący), Fundacji Pokolenia, Gminy Miejskiej Tczew, w tym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie oraz NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik”.

 

Zaplanowane działania:

ZADANIE 1 – AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH

DOSTĘPNE NARZĘDZIA WSPARCIA W RAMACH AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ:

 

Terapia psychologiczna, terapia uzależnień, specjalistyczne poradnictwo prawne, coaching, wsparcie specjalistyczne (psychiatrzy, seksuolodzy, psychotraumatolodzy, mediatorzy itp.),  świadczenia pomocowe/interwencyjne, warsztaty kompetencji społecznych, warsztaty i szkolenia aktywnościowe, grupy wsparcia, mieszkanie treningowe, wolontariat, specjalista ds. wsparcia indywidualnego, animator pracy – streetworking, mieszkania „Housing First”.

 

ZADANIE 2 – AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH

DOSTĘPNE NARZĘDZIA WSPARCIA W RAMACH AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ:

 

Broker pracy, staże dla osób długotrwale pozostających bez pracy, broker edukacyjny, doradztwo zawodowe, inkubator przedsiębiorczości młodych,

job-shadowing, mentoring. 

 

Wartość projektu: 

– całkowita: 3 066 653,11 zł

– dofinansowanie: 2 606 655,14 zł

– wkład własny: 459 997,97 zł

Okres realizacji projektu: 2019-08-01 – 2021-12-31