ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/NZOZ/RPO/2017

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizowanym przez NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik” projektem „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej     w partnerstwie tczewskim” zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości współpracy w ramach prowadzenia terapii uzależnień.

 

Ofertę można składać:

Pocztą lub osobiście do biura NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik”, przy ul. Hutten-Czapskiego 49, 83-136 Opalenie

(w godz. od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku)

mailem na adres: zapowiednik@zapowiednik.pl

 

W przypadku wiadomości elektronicznej : w temacie należy wpisać w tytule wiadomości: Zapytanie ofertowe nr 1/NZOZ/RPO/2017              

W przypadku wersji papierowej : należy dopisać na kopercie:

Zapytanie ofertowe nr 1/NZOZ/RPO/2017

 

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Jolanta Stasiewska, tel. 58 535 48 52, e-mail: zapowiednik@zapowiednik.pl

 

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 21.12.2017r. godz. 12.00 (wiążąca jest data wpływu oferty do Zamawiającego).

 

Projekt „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami:  (wersja PDF)

 

Zapytanie Ofertowe wraz załącznikami (wersja edytowalna)

 

baner